دیود چیست ؟ الکترونیک پایه و آموزش ایسیو

تیر ۲۱, ۱۳۹۶ by in category + آموزش الکترونیک خودرو with ۰ and 1
Home > تازه ها مقالات آموزشی > + آموزش الکترونیک خودرو > دیود چیست ؟ الکترونیک پایه و آموزش ایسیو

دیود چیست ؟ قطعه ی الکترونیکی است که دارای ۲ سر مثبت است و منفی میباشد . این قطعه جریان الکتریکی را از جهت موافق خود عبور می دهد ولی در جهت مخالف از عبور جریان جلوگیری می کند

دیود

دیود

وقتی جریان در جهت مخالف به دیود می رسد به دیواره دیود برخورد کرده و برگشت می خورد در صورتی که مقدار جریان بیش از حد ظرفیت دیود باشد دیواره دیود شکسته و اتصال رخ می دهد

الکترونیک پایه - دیود

کاتد – آند -دیود

 

قسمت منفی دیود با خطی که روی آن کشیده شده است مشخص می شود
دیود : در جهت موافق همانند دیود معمولی عمل می کند ولی وقتی به صورت معکوس در مدار قرار میگیرد به عنوان یک تثبیت کننده ولتاژ عمل می کند

دیود - قسمت منفی

دیود – قسمت منفی

تست دیود توسط مولتی متر:
مولتی متر دیجیتال دیود را در گرایش مستقیم قرار داده و فقط ولتاژ بایاس آن را نشان میدھد و بدین وسیله سلامت دیود تائید می شود . به طور خلاصه دیود از یکسو راه داده و از سوی دیگر اتصال باز است. تست قطعات در مدار و تست قطعات در خارج ازمدار باھم متفاوت است ھمیشه این نکته را در نظر داشته باشیم

 

ابتدا
قطعه را خارج از مدار تست می کنیم : در صورتیکه مولتی متر ما ھیوکی ٣٠٠٧ باشد !
ترمینالھای مولتی متر را در گرایش مستقیم جھت تست عبور جریان از دیود به پایه ھای دیود اتصال دھید در این حالت باید ترمینال قرمز به کاتد و ترمینال مشکی به آند دیود
متصل باشد می دانیم کاتد توسط خط مدور روی بدنه دیود مشخص است در این حالت از دیود جریانی که توسط پیل داخل مولتی متر در آن جاری می شود عبور می کند و مقاومت دیود را برای این جریان می توانیم روی صفحه مولتی متر قرائت کنیم
معمولاً حدود ٢٠ الی ٣٠ اھم است

 

Add comment

پارسیان صنعت خودرو، پیشگام تکنولوژی آموزشی در صنعت خودرو ( ساخت استودیو Nowean) تمامی حقوق محفوظ است.